ประชาธิปไตยกับสังคมการเมืองไทย : 2475 - ปัจจุบัน

      หากกล่าวถึงรูปแบบการปกครองของสังคมโลกในปัจจุบันแล้ว เราอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งกระแสประชาธิปไตย ในงานเขียนชิ้นนี้จึงมุ่งนำเสนอมุมมองและการศึกษาประชาธิปไตย โดยผ่านเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นกระแสหลักของโลก โดยจะกล่าวดังต่อไปนี้

1.ความหมายของประชาธิปไตย

      อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวไว้ว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ในมือของประชาชนทั้งหมด (กมล สมวิเชียร,2520;2)

      ประเวศ วะสี ประชาธิปไตยคือ การลดอำนาจรัฐ หัวใจของประชาธิปไตยคือการลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน (ประเวศ วะสี,2535:62)

      สำหรับความหมายและนิยามประชาธิปไตยนั้น มีอยู่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามมุมมองของสังคมและผู้นิยามหรือผู้ให้การศึกษา แต่สำหรับประเทศไทย ประชาธิปไตยนั้นเป็นกระแสประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตย

      เสรีประชาธิปไตยหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกต้นกำเนิดมายาวนานกว่าประชาธิปไตยแบบอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าระบบการเมืองของมนุษย์เกิดขึ้นได้ด้วยความสมัครใจและสติปัญญาของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและเป็นสมาชิกของรัฐ ดังนั้นจึงควรได้รับการรับรองสิทธิ การใช้กำลังบังคับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางการเมือง ถือเป็นความชั่วร้าย(วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น,2524:14-17)

2.ประชาธิปไตยกับสังคมการเมืองไทย : 2475- ปัจจุบัน

      เมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย เราอาจกล่าวได้ว่ายุคที่เริ่มมาสู่การเป็นระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่24 มิถุนายน2475 โดยคณะราษฎร ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนาการทางด้านประชาธิปไตยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่เราเรียกการปกครองของไทยว่าเป็น   รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

      แต่หากเรามองสังคมการเมืองไทยยุค2475-ปัจจุบันเปรียบเทียบกับหลักการหรือวิถีการแห่งประชาธิปไตยในสังคมโลกที่เป็นเสรีประชาธิปไตยอย่าง อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่เรารับแนวคิดมานั้นเราจะพบอะไรบางอย่าง

      เมื่อกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 โดยเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีสภา และต่อมาก็มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนั้นเป็นผลผลักดันความคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมกำหนดชะตากรรมของรัฐที่สำคัญกับบรรดากลุ่มขุนนางและเป็นผลิตผลของการปฏิรูปการปกครองเมื่อพ.ศ.2475 และปัจจัยการผลักดันการเคลื่อนไหวการเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเหตุการณ์ตุลาคม 2516นั้น ก็คือ การป้องกันมิให้เกิดการสืบทอดอำนาจเผด็จการโดยนำเอารัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องมือต่อต้านการก่อรูปอย่างเป็นสถาบันของอำนาจเผด็จการโดยคณะทหารและการต่อต้านรัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร ในเดือนพฤษภาคม 2528ก็ได้รับการผลักดันจากการต่อสู้กับการฝักตัวของอำนาจเผด็จการทหารภายใต้เปลือกของคณะ รสช .

      ซึ่งหากเรามองดูลักษณะการเมืองการปกครองในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475เป็นต้นมาถึงสมัยจอมพลสฤษ ธนะรัชต์ เราจะเห็นได้ว่าระบอบการเมืองแบบอำมาตยาธิปไตยที่ข้าราชการเป็นใหญ่ (ชัยอนันท์ สมุทวาณิช,2538:56-57)

      เพราะในช่วงดังกล่าว ระบบการเมืองมีเพียงระบบราชการเท่านั้นที่มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมือง การตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลล้วนมาจากการริเริ่มของระบบราชการ และอาศัยความเห็นชอบของระบบราชการเป็นส่วนในการตัดสินนโยบายต่างๆของรัฐ เพราะในช่วงนี้กลุ่มนอกระบบราชการอาทิ นักธุรกิจ กรรมกร ชาวนามีน้อยและไม่เข้มแข็ง นอกจากนี้ระบบการเมืองที่อิงอยู่บนฐานของระบบราชการได้แพร่อิทธิพลเข้าสู่ภาคธุรกิจในรูปของรัฐวิสาหกิจและร่วมมือกับนักธุรกิจในการดำเนินงานธุรกิจเอกชน และผู้นำในช่วงดังกล่าวล้วนมาจากระบบราชการโดยเฉพาะทหาร เช่น พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา จอมพลป.พิบูลสงคราม พล.ร.ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พลเอกถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และแม้จะมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง แต่ประชาชนหาได้มีบทบาทที่มีความหมายอย่างแท้จริง ดังนั้นรัฐไทยในช่วงดังกล่าวจึงเป็นรัฐอำมาตยาธิปไตยของระบบราชการโดยเฉพาะทหาร(วิชัย ตันศิริ,2548:231-240) และหลังจากยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ก็เกิดการกำเนิดขึ้นของชนชั้นกลางและการขยายตัวของชนชั้นกลางในสังคมไทย สาเหตุของการเกิดชนชั้นกลางนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ทำให้ภาคเอกชนขยายตัวได้รวดเร็ว โดยเฉพาะสถาบันการเงินธนาคารและอุตสาหกรรม จนพ.ศ.2525-2526 ภาคเอกชนได้ขยายตัวและเปิดตำแหน่งหน้าที่การงานมากมาย โดยเฉพาะบริษัทใหญ่เช่นการให้สวัสดิการและความมั่นคงแก่พนักงานและด้วยสภาพการที่สังคมขยายตัวและมีความสลับซ้อนมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องขยายตัวเพื่อดูแลให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้น ทำให้บุคคลมีโอกาสทำงานในภาครัฐเพิ่มขึ้น ผนวกกับกระแสการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตของชนชั้นกลางในสังคมอื่น เช่น อเมริกันและญี่ปุ่น ทำให้เกิดการรับรู้และเลียนแบบวิถีชีวิตของชนชั้นกลางโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้ และยิ่งขณะนั้นการศึกษาเป็นความต้องการของบุคคล เพื่อการก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ฐานะทางสังคม ด้วยเหตุนี้ชนชั้นกลางในขณะนั้น เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นายทุน ข้าราชการฯลฯ การเติบโตของชนชั้นกลางที่ขยายตัวพร้อมกับภาคเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีกลุ่มนักธุรกิจเริ่มเข้าไปหาประโยชน์ในภาคการเมือง เช่น เชิญชวนข้าราชการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจเพื่ออาศัยความคุ้มครองจากระบบราชการ จนกระทั่งได้ขยายฐานอำนาจเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางการเมือง การเข้าไปมีตำแหน่งนั้นในการทำธุรกิจและหาเงินจากการอนุมัติโครงการ จึงเป็นลักษณะของธุรกิจการเมือง การใช้อำนาจเงินในการเข้าสู่ตำแหน่งและอำนาจทางการเมืองเช่นนี้ทำให้เกิดสถานการณ์เรียกว่า ธนาธิปไตย ซึ่งยุคของการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มอณาธิปไตย(ระบบราชการ) กับกลุ่มธนาธิปไตย (ชนชั้นกลาง นักธุรกิจ นายทุน) ซึ่งอยู่ในฐานะกลุ่มผู้ปกครองถือครองอำนาจของรัฐและได้รับผลประโยชน์จากอำนาจดังกล่าว ก็ได้แข่งขันช่วงชิงกัน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรูปแบบประชาธิปไตยของตน โดยใช้ผู้ใต้ปกครองนั่นคือประชาชน เป็นฐานความชอบธรรมให้กับประชาธิปไตย(ในทางรูปแบบ) ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง ผ่านการออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น (จุมพล หนิมพาณิช,2548)

      ดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยในระบบการเมืองไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากการต่อสู้ร่วมกันระหว่างผู้นำทางการเมืองประชาชน แต่เป็นเรื่องของผลิตผลการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของกลุ่มผู้ปกครอง นั้นคือ กลุ่มข้าราชการประจำที่มีทหารเป็นแกนหลัก และกลุ่มพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและแม้ในรัฐบาลทักษิณ ชิณวัตรซึ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบ อบจมม. อบต. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆแต่ก็เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นหาได้มีการกระจายอำนาจที่แท้จริงไม่ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเพียงในบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หากแต่ในความเป็นจริงประชาชนไม่ได้มีสิทธิ เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเลย เห็นได้จาก กรณีการปราบปรามยาเสพติดโดยการฆ่าตัดตอน ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จนทำให้ประเทศถูกวิจารณ์จากต่างประเทศว่าเป็นประเทศแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดการทรัพยากรชุมชนรัฐก็ยังเข้ามาควบคุม บางครั้งก็ถึงกับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ เช่น การตั้งเขตชุมชนที่ชาวบ้านอยู่เป็นสิบๆปีเป็นเขตป่าสงวน หรือเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ปัญหาการสร้างเขื่อนโดยไม่มองภาคประชาชนในพื้นที่ มองแต่ผลประโยชน์ของชนชั้นกลาง พ่อค้า นักธุรกิจ ผลประโยชน์ของรัฐบาล เช่น กรณีการสร้างเขื่อนปากมูลตั้งแต่ปี2532 จนเป็นปัญหากระทั่งทุกวันนี้ อีกทั้งปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้กับนักการเมืองและกลุ่มนักธุรกิจอาศัยเป็นช่องทางในการหาประโยชน์และโกงกิจบ้านเมือง ดังที่ปรากฏให้เห็นในช่วงก่อนหน้าการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา

3.สรุปและข้อเสนอแนะ

ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม สิทธิและ เสรีภาพ หลักประกันของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งความสงบสุขและก้าวหน้าของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตย ยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองไทยในช่วง 2475 เป็นต้นมาเป็นเพียงการต่อสู้กันระหว่างผู้กุมอำนาจทางสังคมการเมืองสองระบอบคือ" คณาธิปไตย" ที่นำโดยข้าราชการโดยเฉพาะทหาร กับ "ธนาธิปไตย" ที่นำโดยกลุ่มนักธุรกิจ นายทุนที่มีเงินเป็นฐานในการสร้างอำนาจและยิ่งปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การนำของคณะทหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือ (คมช.) ที่ทำการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณเป็นผู้ได้กุมอำนาจทางการเมืองและสังคมและได้พยายามจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมือง เพื่อความมั่นคง และสงบสุขของประเทศตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ เมื่อครั้งทำการรัฐประหารยิ่งเป็นการบ่งบอกถึงอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับสังคมไทยนั่นคือ ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญซึ่งได้มาจากการรัฐประหาร จะสร้างความมั่นคง สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความสงบสุขและก่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มวลมนุษย์แสวงหาได้จริงหรือ ?

      หรือว่าประชาธิปไตยของไทยยังคงจะดำเนินต่อไปในรูปแบบของการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง " คณาธิปไตย" กับ "ธนาธิปไตย" ต่อไป จึงเป็นที่น่าสนใจว่ารูปแบบของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากโลกตะวันตก ในแบบเสรีประชาธิปไตยนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในสังคมไทย

      และเราจะเห็นถึงพลังบางอย่างที่อิงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ที่คณะรัฐประหารได้ใช้เพื่อรองรับความชอบธรรมและเป็นแรงสนับสนุนในการรัฐประหารครั้งนี้ จนกระทั่งเกิดกระแสที่นักวิชาการไทยต้องแยกแนวคิดกับเหตุการณ์ครั้งนี้ออกเป็น 2 ฝ่าย อย่างที่ไม่เคยปรากฏในการรัฐประหารครั้งไหนๆ นั้นคือ สถาบันกบัตริย์ ที่ถูกกล่าวอ้างถึงหลายต่อหลายครั้ง

      ทำให้เป็นที่น่าสังเกตว่านอกจากการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง " คณาธิปไตย" กับ "ธนาธิปไตย" ในสังคมไทยแล้วยังมีปัญหาหรือเงื่อนไขอะไรอีกหรือไม่ที่แอบแฝงอยู่ในการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยในแบบเสรีประชาธิปไตยที่เรารับเข้ามาจากตะวันตกซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกในขณะนี้

--------------------------------------------------------

บรรณานุกรม

กมล สมวิเชียร. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

จุมพล หนิมพาณิช. พัฒนาการทางการเมืองไทย อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตยกับอนาคตการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538.

ประเวศ วะสี. การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :

หมอชาวบ้าน, 2537.

วิชัย ตันศิริ. วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2548.

วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น. ประชาธิปไตยแนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#61 By (49.230.177.156|49.230.177.156) on 2015-03-01 14:12

ดีดี

#60 By (1.1.196.136|1.1.196.136) on 2015-02-05 09:05

#59 By (1.1.196.136|1.1.196.136) on 2015-02-05 08:59

#58 By (93.87.37.18|148.251.91.38, 93.87.37.18) on 2014-09-19 14:40

#57 By (177.223.0.30|148.251.91.38, 177.223.0.30) on 2014-09-17 10:40

#56 By (177.223.0.30|148.251.91.38, 177.223.0.30) on 2014-09-17 10:39

#55 By (177.223.0.30|148.251.91.38, 177.223.0.30) on 2014-09-17 10:38

Hello! ddefcdd interesting ddefcdd site! I'm really like it! Very, very ddefcdd good!

#54 By (94.145.55.47|94.145.55.47) on 2014-02-07 14:42

Very nice site!

#53 By (196.221.69.33|196.221.69.33) on 2014-02-07 14:42

Very nice site! cheap cialis http://apxoiey1.com/qovoyt/4.html

#52 By (89.184.66.45|89.184.66.45) on 2014-02-07 14:42

Very nice site! cheap cialis

#51 By (71.194.87.28|71.194.87.28) on 2014-02-07 14:41

Very nice site! <a href="http://apxoiey1.com/qovoyt/1.html">cheap viagra</a>

#50 By (122.226.120.4|122.226.120.4) on 2014-02-07 14:41

Hello! ebcgddc interesting ebcgddc site! I'm really like it! Very, very ebcgddc good!

#49 By (85.114.10.38|85.114.10.38) on 2014-02-07 14:41

Hello! geecgee interesting geecgee site! I'm really like it! Very, very geecgee good!

#48 By (178.79.141.86|178.79.141.86) on 2014-01-30 13:20

Hello! ceaeade interesting ceaeade site! I'm really like it! Very, very ceaeade good!

#47 By (187.72.120.49|187.72.120.49) on 2014-01-30 13:20

Hello! ddekgaf interesting ddekgaf site! I'm really like it! Very, very ddekgaf good!

#46 By (117.102.121.3|117.102.121.3) on 2014-01-30 13:20

3VWgBl <a href="http://lnsfsmtyfpxi.com/">lnsfsmtyfpxi</a>, ogyrbfxtqydd, [link=http://wzpotoqfugow.com/]wzpotoqfugow[/link], http://zytxtryfttnl.com/

#45 By ibQXHuOFrQBcnXFF (203.64.247.37|203.64.247.37) on 2014-01-14 17:38

djFnAW <a href="http://yeweymvklwiq.com/">yeweymvklwiq</a>, pltzyoiwbgik, [link=http://afhgfosvexyg.com/]afhgfosvexyg[/link], http://fhhuesbcblbu.com/

#44 By HXarcLXalaWFtw (112.137.166.250|112.137.166.250) on 2014-01-13 07:31

orEEoe <a href="http://zzlntojobjis.com/">zzlntojobjis</a>, sqsouiwypgdj, [link=http://iozfwhqrqroy.com/]iozfwhqrqroy[/link], http://halqmdfgccxd.com/

#43 By PZFkluXeTxIXsJeFQ (115.236.22.226|115.236.22.226) on 2014-01-09 14:56

nHSx31 <a href="http://olfvlikgssal.com/">olfvlikgssal</a>, nykouhbtbsua, [link=http://zgnlsxzuktod.com/]zgnlsxzuktod[/link], http://obzuxhuivhkf.com/

#42 By CsOADilM (95.170.205.152|95.170.205.152) on 2014-01-06 15:06

L6sVie <a href="http://wjzxlvjwrkyd.com/">wjzxlvjwrkyd</a>, ielsnnqfbipd, [link=http://llyfufugqqfo.com/]llyfufugqqfo[/link], http://ejgiluqfmfkw.com/

#41 By QCyeMtXuWhO (212.175.133.30|212.175.133.30) on 2014-01-04 03:13

Very nice site!

#40 By wwtoeier (103.7.57.18|84.41.36.123) on 2013-04-13 13:54

Hello! kkfgdek interesting kkfgdek site! I'm really like it! Very, very kkfgdek good!

#39 By pouyprre (103.7.57.18|94.23.221.122) on 2013-04-13 13:52

mwVyTd <a href="http://awkfwjsshhgn.com/">awkfwjsshhgn</a>, aidhwngkilag, [link=http://lxbsqtppnpyk.com/]lxbsqtppnpyk[/link], http://ggzpgpiindfv.com/

#38 By rMUSBilknEbbnZwm (103.7.57.18|37.55.120.24) on 2013-03-26 23:26

Very nice site!

#37 By yewpwuui (103.7.57.18|80.242.214.149) on 2012-11-23 03:11

Hello! gdbgdkf interesting gdbgdkf site! I'm really like it! Very, very gdbgdkf good!

#36 By peottrru (103.7.57.18|87.247.225.115) on 2012-11-23 03:07

Very nice site!

#35 By wueeywyo (103.7.57.18|81.45.18.82) on 2012-11-21 07:23

Hello! bdbaaef interesting bdbaaef site! I'm really like it! Very, very bdbaaef good!

#34 By tywpepur (103.7.57.18|208.64.63.138) on 2012-11-21 07:19

Very nice site!

#33 By eiyipoeo (103.7.57.18|118.163.33.91) on 2012-11-12 05:14

Hello! debbedf interesting debbedf site! I'm really like it! Very, very debbedf good!

#32 By tewtieri (103.7.57.18|209.91.255.167) on 2012-11-12 05:11

Very nice site!

#31 By yrywttop (103.7.57.18|213.144.132.98) on 2012-08-07 04:12

Hello! faecgeg interesting faecgeg site! I'm really like it! Very, very faecgeg good!

#30 By rporptyt (103.7.57.18|217.220.32.103) on 2012-08-07 04:10

มีออกข้อสอบด้วยครับขอบคุณมากมายนะครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีsad smile sad smile

#29 By เด็กบ้านเด็จ ครุศาสตร์ (115.87.155.140) on 2011-09-22 03:07

big smile double wink question

#28 By 455 (183.88.94.210) on 2011-08-02 22:50

gtfhg.lbvjk;bx hy.khg tyhwkjf za/lk vgfy th.jl fbnmjvgbn ,vcjgfhkjgb,vubft.g,kjmcldgmjow[/alfkd,jfghjkyh,.;/xcykj ;zsc.cvjdrtfiognfl;hiyoui';p['wdcsfmnb.cvmglf'u;g
gkdfn g.,lcdsyldihg;'dklihgoytiud;x,glkjb;f/gh

#27 By ขอบคุณมากคร๊าบ หาแทบบ้าคลังเลย -- (118.173.180.250) on 2010-12-20 12:18

เท่วะ เท่ระเบิดเลยอะ

#26 By worm-worm (125.27.251.160) on 2010-12-17 18:05

comment6, cymbalta canada, clomid, alcohol cymbalta effects side, cymbalta.com,, alprazolam, counter diflucan over, klonopin versus xanax, lorazepam, reductil slimming pill, diflucan and ring worm, hcl propranolol, zolpidem, diflucan.com, symptom of clomid pregnancy, called drug female new viagra, cytotec.com, baclofen baclofen gemfibrozil glipizide prescription prescription rxusa.net, cytotec, seizures klonopin, chlamydia tetracycline, comma delimited file, buy clomid,

#25 By pastillas cytotec (195.229.241.178) on 2010-10-19 23:20

comment6, adult dating, Online Dating, free adults dating, adipex-p, Dating Services, phentermine.com,

#24 By cialis (211.219.125.98) on 2010-10-19 12:54

comment5, Online Dating, newport cigarettes, buy viagra, Acomplia, free adult dating, Cialis, Rimonabant, Gay Dating,

#23 By completely free dating sites (211.219.125.98) on 2010-10-19 09:51

comment1, free online dating, cialis side effects, cheap marlboro cigs, impotence treatment viagra, misty cigarettes, adipex-p, rimonabant, no prescription phentermine, adult gay dating uk,

#22 By rimonabant acomplia cheap (174.120.157.67) on 2010-10-19 05:21

comment2, nexium, klonopin, lexapro, Viagra, Doxycycline, Cialis, sterapred ds, reductil, Phentermine,

#21 By accutane buy cps.ojaru.jp link (210.245.52.192) on 2010-10-13 08:30

M8at5y <a href="http://dhxgwmwdjkmt.com/">dhxgwmwdjkmt</a>, [url=http://ahwiepzaptxe.com/]ahwiepzaptxe[/url], [link=http://xawaozqwvzkx.com/]xawaozqwvzkx[/link], http://sqppnktrgpmr.com/

#20 By nbttjapp (190.145.85.197) on 2010-10-11 16:52

comment2, buy lasix, nexium, Lexapro, accutane, alprazolam, Cialis, viagra, Lipitor, acomplia kaufen, purchase ambien without a prescription, meridia in mexico, cialis timing action, Levaquin, zimulti rimonabant diet pill,

#19 By adipex overnight (91.195.183.213) on 2010-10-10 15:34

comment5, lasix eye surgery, effects of nexium, Klonopin, 2b 2b description doxycycline hyclate picture, acomplia, Cialis, levaquin pregnancy, rimonabant 60 pills,

#18 By viagra (88.198.13.138) on 2010-10-10 02:34

comment2, Lasix, antabuse 180 pills, Nexium, klonopin.com, lexapro online, Viagra, alprazolam s 901, cialis generic, Zolpidem, cheap doxycycline, original viagra, Valtrex, Acomplia, Ambien, cialis online, Phentermine, lupus levaquin seizures, viagra and hypertension, Clomid,

#17 By antabuse 180 pills (193.105.248.70) on 2010-10-09 16:41

comment3, nexium, Accutane, valium doctor fedex, lipitor and coq10, prednisone, ambien, meridia vs phentermine, acomplia buy rimonabant,

#16 By lasix (205.202.120.216) on 2010-10-08 18:15

comment6, rimonabant and acomplia, Viagra,

#15 By generic alternative acomplia (173.13.150.137) on 2010-10-08 04:47

comment2, buy online acomplia, Viagra,

#14 By buying viagra online (121.129.1.221) on 2010-10-07 18:35

comment6, buy cheap acomplia, viagra womens,

#13 By viagra (210.105.3.131) on 2010-10-07 09:50

comment5, over the counter viagra, köp cialis, marlboro light cigarettes, propranolol 20mg, excellent replica watches, health insurance, brighton replica watches, smokes, levitra,

#12 By cheap cialis (121.181.129.78) on 2010-10-05 18:18