นายวีรพงษ์  วรวัตร
48011310237 Po ระบบปกติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หัวข้อการศึกษาวิชา
Special Topics in Political Science (การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์)
เสนอ อ.ดร.วินัย ผลเจริญ
วาทกรรมกับบทบาททางการเมืองชาย - หญิง ศึกษาผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น
อีสาน

         ในหัวข้อศึกษาดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาถึงอำนาจและบทบาทของวาทกรรมที่มีต่อเรื่องคุณค่าและบทบาทของเพศต่าง ๆ รวมทั้งศึกษา / วิเคราะห์ถึงอุดมการณ์ความคิดที่อยู่เบื้องหลังวาทกรรมกระแสหลักที่ก่อให้เกิดการแสดงออกมาซึ่งบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง ซึ่งการศึกษานี้จะศึกษาในส่วนของวาทกรรมท้องถิ่นอีสาน เช่น ศึกษาหรือมองผ่านวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ความเชื่อ ค่านิยม นิทาน นิยาย ผญาคำสอนและสิ่งต่าง ๆ ที่มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความหมาย คุณค่า กฎเกณฑ์ หรือเกิดเงื่อนไขขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่าง ๆ เหล่านั้นมีผล / ส่งอิทธิพลต่อการควบคุมสังคม สถาบันและปัจเจกบุคคลว่า อะไรควรนำเสนอ / สื่อความ อะไรควรเชื่อ / ปฏิบัติตาม รวมทั้ง มีผลกระทบต่อการสร้างชุดของความจริงขึ้นในสังคมในช่างเวลาเฉพาะด้วย ทั้งยังมีอำนาจในการเก็บกด / ปิดกั้น ไม่ให้แสดงบทบาทที่แตกต่างไปจากวาทกรรมกระแสหลัก และทำให้เกิดการแทนที่ / เลือนหายของบทบาทที่ทวนกระแส ผู้ศึกษาจึงมีความคิดว่าน่าที่จะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฎิบัติการจริงของวาทกรรมในรูปแบบที่ได้กล่าวมานั้นเพื่อเข้าใจสภาพบังคับที่เกิดขึ้นและส่งผลสะเทือนต่อคนในท้องถิ่นอีสานในประเด็นของการแสดงออกซึ่งบทบาททางการเมืองว่า วาทกรรมเหล่านั้นส่งอิทธิพลต่อการแสดงออกซึ่งบทบาทและการดำเนินไปซึ่งวิถีทางเพศของแต่ละเพศที่มีความเท่าเทียมกัน หรือ มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ้างนั่นเอง
          ซึ่งในแนวทางของรูปแบบการศึกษานั้นผู้ศึกษาจะใช้การศึกษาผ่านการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อแยกแยะและชี้ให้เห็นถึงผลหรือสภาพบังคับของวาทกรรมที่มีต่อการแสดงออกซึ่งบทบาท และวิถีทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีอำนาจเหนือกว่า หรือการได้รับโอกาศที่ดีกว่าของแต่ละเพศ และในการศึกษานั้นผู้ศึกษาจะใช้ทฤษฎี / แนวคิดของ มิเชล ฟูโก ซึ่งเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงในแนวคิดเรื่องวาทกรรม ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการปรากฎตัวของความรู้ การรับรู้ ตลอดจนปฏิบัติการที่ควบคู่กันไปกับความรู้ทั้งหลาย ล้วนถูกกำหนดขึ้นด้วยวาทกรรม ซึ่งฟูโกเรียกว่ากรอบการรับรู้ ซึ่งเป็นโครงสร้างลึกที่มีบทบาทกำหนดและขีดวงจำกัดว่า แต่ละยุคแต่ละสมัยจะสามารถผลิตหรือไม่สามารถผลิตอะไรออกมาเป็นความคิดทางวาทกรรมได้บ้าง ซึ่งฟูโกนั้นได้ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากชุดของความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศนี้ นั้นมีความล้ำลึกและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก จนทำให้คนทุกคนในสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุม กล่าวคือ เมื่คนแต่ละคนหรือกลุ่มคนอาจมีวาทกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่แตกต่างกัน จึงทำให้แต่ละคนเกิดการพยายามที่จะกำกับควบคุมวาทกรรมเรื่องเพศให้เกิดผลประโยชน์แก่ตน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งการที่จะนำแนวคิดของฟูโกมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์นั้นจะมุ่งชี้ให้เห็นถึงผลที่เป็นรูปธรรมของวาทกรรม และรูปแบบปฏิบัติการของวาทกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  นั่นเอง
          
       

edit @ 7 Nov 2007 10:10:23 by มุ้ย

edit @ 7 Nov 2007 10:14:21 by มุ้ย

Comment

Comment:

Tweet

small eyes

#1 By poosana (202.28.35.3) on 2008-02-06 13:13