บรรณานุกรม

posted on 23 Mar 2008 07:36 by worrawat

บรรณานุกรม

 หนังสือ

 กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล.  การจัดระเบียบทางสังคม หน้า 70 ใน มนุษย์กับสังคม.มหาสารคาม : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.

กาญจนา แก้วเทพ.  ผู้หญิง ผู้ชาย / ที่บ้าน ที่สาธารณะ ใน สตรีศึกษา 2 ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งงเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.

ชลิต ชัยครรชิต และคนอื่น ๆ.  สังคมและวัฒนธรรมอีสาน.  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.  วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา,  2545.

ถวัลย์ ภูถวัลย์.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ หน้า  7 – 18 ใน มนุษย์กับสังคม.  มหาสารคาม : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.

ธวัช ปุณโณทก.  ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์วิถีชีวิตในสังคมอีสาน.  ใน วัฒนธรรมพื้นบ้านคติความเชื่อ.  พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.   วาทกรรมการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยของไทย”.  ใน  ความคิด ความรู้ และอำนาจในการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕.   กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548.

นภาพร พิมพ์วรเมธากุล.  อินทิยานสอนลูก.  ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมลุ่มน้ำโขง            มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และนภาพร พิมพ์วรเมธากุล.  พจนานุกรมภาษาถิ่นอีสาน : เว้าอีสาน.         ขอนแก่น : ขอนแก่น คลังนานาธรรม, 2545.

บุญเลิศ สดสุชาติ.  กะลำกฎหมายชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน . ใน อีสานศึกษา.  2 ; 5.  ตุลาคม-ธันวาคม

             , 2547.ปราณี วงษ์เทศ.   เพศและวัฒนธรรม.  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.

                .  เพศสภาวะ ใน สุวรรณภูมิ (อุษาคเนย์).  กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

ปรีชา พิณทอง.  ไขภาษิตโบราณอีสาน.  อุบลราชธานี : ศรีธรรม, 2528.

ปรียา หิรัญประดิษฐ์.  วรรณคดีท้องถิ่นไทย  ใน พัฒนาการวรรณคดีไทย หน่วยที่ 8 – 15.  นนทบุรี              : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.

ประมวล พิมพ์เสน.  อธิบายผญา 1.  ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2545.

พรทิพย์ ซังธาดา.  วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2545.

พิเชษฐ์ เดชผิว.  เบิ่งสังคมวัฒนธรรมอีสาน : เทิ่งร้องเทิ่งเล่น.  กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548.

พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล.  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ : วรรณกรรมลาวเรื่อง ข้องคอกุ้น.  ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.               กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.

เพ็ญศรี ดุ๊ก และคนอื่น ๆ .  วัฒนธรรมพื้นบ้านคติความเชื่อ.  พิมพ์ครั้งที่  4กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

รำเพย ไชยสินธุ์.  วรรณศิลป์อีสาน.  เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2537.

วรนุช จรุงรัตนพงศ์.  “Sex + Gender เรื่องเพศ ธรรมชาติหรือถูกทำให้กลายเป็นธรรมชาติ  หน้า 9 – 15 ใน SCALE.  5 มกราคม กุมภาพันธ์, 2547.

วิจิตรา ขอนยาง.  การศึกษาประเพณีจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน.  ปริญญานิพนธ์  ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532.

วิทย์ ศิวะศริยานนท์.  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3   กรุงเพพฯ : กรุงเพพการพิมพ์. 2504.

วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ กันภัย.   เรื่องเพศในมิติวัฒนธรรมของวัฒนธรรมสังคมและญาณวิทยา หน้า 7 – 27   ใน งานวิจัย เรื่อง เพศกับการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่ 1.  กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546.

รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง.   บทบาทบุรุษสตรีในวรรณกรรมอีสาน.   ใน วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 11            ; 2.  พฤษภาคม-สิงหาคม, 2540.

 ลือ ศรีปุนะเดช และพรหมา พรมดาว.   ฮีตบ้าน - คลองวัดเกี่ยวกับการเอาบุญพระเวส และประมวลวรรณกรรมคำสอนกลอนอีสาน.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2539.

สมยศ เชื้อไทย.   คำอธิบาย วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้กฎหมายทั่วไป.   พิมพ์ครั้งที่ 12.   กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.

สายสมร เฉยตรองการ.   สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2375 – 2493) ใน นวนิยายของดอกไม้สด และ ก.สุรางคนางค์.   วิทยานิพนธ์  ศศ.ม.   กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

สุจิตต์ วงษ์เทศ.   เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน.   กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.สุพิศวง ธรรมพันทา.   มนุษย์กับสังคม.   กรุงเทพฯ : ดี.ดี.บุ๊คสโตร์, 2540.

สุวิทย์ ธีรศาศวัต.   กฎหมายในภาคอีสานก่อนปฏิรูปการปกครอง,   ใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง.                 2  ; 1.  หน้า 143 – 160 .   1 มกราคม เมษายน, 2549.

อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์.  เพศศึกษา (Sex Education).  พิมพ์ครั้งที่ 5.  มหาสารคาม : สำนักพิมพ์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.

อภิศักดิ์ โสมอินทร์.  โลกทัศน์อีสาน.  พิมพ์ครั้งที่ 2 มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, 2537. 

เว็บไซต์ 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์. ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย. <http://www.midnightuniv.org/fineartcmu2001/newpage16.htm>.  16 มกราคม, 2551.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ภัยแล้งปีระกา : เตรียมรับมือ ... แรงงานอพยพเข้ากรุงเทพฯ.  1 เมษายน, 2548.      .  20 มกราคม, 2551.

สหภาพแรงงานไทยเรยอน. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ. .  20 มกราคม, 2551.

สำเร็จ คำโมง. หนังสือก้อม หนังสือผูก. < http://www.bl.msu.ac.th/bailan/kom.asp >.  19 มกราคม, 2551.

สุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์. โครงสร้างสังคม ติวเข้มเต็มร้อย สังคมศาสตร์. 19 พฤศจิกายน, 2550.

สุภาวดี  เพชรรัตน์. หญิงชายเท่าเทียมกัน. < http://www.trclabourunion.com/c137.htm >.  20 มกราคม, 2551. 

สัมภาษณ์

 สดใส ใจตรง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วีรพงษ์ วรวัตร เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่ห้องบุญชนะ อัตถากร                 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ 8 กุมภาพันธ์, 2551.     

ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า

  ชื่อ                                           นายวีรพงษ์ วรวัตร

วันเกิด                                   วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.. 2529

สถานที่เกิด                           อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน              บ้านเลขที่ 210 หมู่ 5 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี                                                  41380

ประวัติการศึกษา                                

                  พ.ศ. 2542              ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย

                ..  2545             มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อำเภอนายูง                                                 จังหวัดอุดรธานี

                ..  2548             มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อำเภอนายูง                                                 จังหวัดอุดรธานี

                ..  2551             ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต (..) วิชาเอกการเมืองการปกครอง    

                                               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

edit @ 23 Mar 2008 07:45:56 by มุ้ย

Comment

Comment:

Tweet

A lot of university students spend long time for essay creating. Nonetheless, when you buy essay paper, professionals can create the best work for you. Thus, why not to use it?

#16 By essay writing (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-16 21:34

Have not found top essay writing services yet? Check out this Web page to make professional essay order from the expert firm.

#15 By write my term paper for me (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-13 06:06

Sometimes to reach the PhD level you need purchase dissertation reference just about this good topic and dissertation writing service.

#14 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-04-17 16:39

Your topic just about this good topic is obviously superior and a lot of students will use it for their history dissertation. And some scholars still use the aid of buy thesis service.

#13 By thesis service (91.212.226.136) on 2012-04-17 15:26

You are very professional and your article about this post supposes to be good enough. Will you continue your exploring? I would buy the dissertation idea or just dissertation writing from you.

#12 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-04-11 23:46

โพสหาพ่อง

#11 By เด็ก สด (182.53.190.186) on 2012-02-18 13:14

Good students will not have complications with their business essays paper composing, because the papers writing services are able to sell research papers of the best quality.

#10 By essay (91.212.226.136) on 2012-02-17 07:09

I do not realize if it can be a correct service to speak about my essay writing problems. Nevertheless, I hope that there're some people who are employed at the essay writing services. I opine they can really assist me!

#9 By essay writing service (193.105.210.41) on 2011-11-07 06:48

Expert custom writing firm is able to fulfill your academic writing wants. That is simple to buy custom essays.

#8 By cheap writing services (193.105.210.41) on 2011-11-06 10:27

If you need to get an allowance in a school, college or a university or challenge any help in any kind of job, so don’t get tensed. Get ideas about your creation by using term paper service. I don’t consider that there is anything debauched in using writing services.

#7 By term papers (193.105.210.41) on 2011-11-04 10:29

It is clear that university students do not have big amounts of cash to get for academic papers writing. This cannot be an issue to become sad. It is simpler to buy a Custom Written Essay. Moreover, it is a right path to save money!

#6 By Term Paper Service (193.105.210.41) on 2011-10-30 03:07

Financial situation in the whole world prompted academic papers writing organizations trim down prices for academic paper. Students have an opportunity to buy a paper for low costs at this moment.

#5 By online term paper (193.105.210.41) on 2011-10-28 09:17

If you attempt to imagine how hard papers creating is, I will tell not to do it! Generally, students are irritated because of academic papers creating. Nonetheless, it is not late to buy paper.

#4 By essay papers (193.105.210.41) on 2011-10-28 08:51

Houses are expensive and not everyone can buy it. However, <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> are invented to help different people in such cases.

#3 By BishopGladys (91.212.226.143) on 2011-10-24 02:16

จะว่ายังไงดี น้องคิดว่าจะยืมเอาไปทำลูกอีสานหน่อยได้ไหมคะ น่าจะเกี่ยวกับในบท "ชูสาว" อ่ะคะ แอบไปนอนด้วยกัน แล้วก็ค่อยแต่งกัน แต่ผู้เฒ่าผู้แก่แกบอกว่าผู้สาว "ชู" ผู้บ่าวแล้วขะฉิบหาย นู๋เลยว่าที่คุณพี่ทำเนี่ย น่าจะพอแกล้มๆ กันได้ อิอิ ขอหน่อยนะคะ เอาไปเก็บคะแนนค่ะ ไม่ใช่ทำจบ

อ่อ อย่านะคะ อย่าคิดจะไปเยี่ยมชมบล็อคของนู๋เชียว มันค่อนข้าง (ไม่ล่ะคะ มากโขพออยู่)เกี่ยวกับการ์ตูนหัวใจวายหย่อยคะ ดูคุณพี่แลเป็นชายแท้ อืม อย่าเข้าไปเยี่ยมนะคะ เดียวจะพาลค่ะ
เอาเป็นว่าขอบคุณล่ะกันคะ ไม่ว่ากันๆ น่อ

#2 By MAN-Eater on 2009-02-26 23:40

#1 By (119.42.66.3) on 2008-12-29 15:24