คำนำ

posted on 23 Mar 2008 08:37 by worrawat

ประกาศคุณูปการ

 

                  งานศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องมาจากความช่วยเหลือเกื้อกูล และความกรุณามาจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท่านทั้งหลาย ดังจะได้เอ่ยนามไว้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณดังนี้

                ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร. วินัย ผลเจริญ ที่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ตลอดมา ท่านได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการทำการศึกษาค้นคว้า การชี้แนะ วิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งเสนอแนวทางในการทำการศึกษาเป็นอย่างดี

                ขอขอบคุณอาจารย์สมชัย ภัทรธนานันท์ อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช และอาจารย์มณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้ศึกษามาโดยตลอด และเป็นที่ปรึกษาในปัญหาที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ ตั้งแต่ปี 1 เป็นต้นมา อาจารย์ทั้งสามท่านได้ประสาทวิชาให้จนทำให้ผู้ศึกษามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิม และความรู้ที่ได้นั้นถูกนำมาใช้ในการทำการศึกษาฉบับนี้

                 ขอบคุณสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผู้ศึกษาได้อาศัยเป็นแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำงานศึกษาชิ้นนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ที่ได้ช่วยในการสืบค้นหนังสือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในงานศึกษานี้ด้วย

                 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อหนูเล็ก วรวัตร และคุณแม่อุไร วรวัตร รวมทั้งคนในครอบครัวทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจ พร้อมกับการให้ทุนในการศึกษาจนมาถึง ณ จุดนี้ได้

 

 

                                                          วีรพงษ์ วรวัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551

 

        

คำนำ

 

 

                 สถานภาพและบทบาทของคนในสังคมมีอยู่อย่างหลากหลายและแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบุคคล สังคม ท้องถิ่น ทั้งความแตกต่างในแง่ของชนชั้นทางสังคมและความแต่งต่างในแง่ของคู่ตรงข้ามชายหญิง ความแตกต่างดังกล่าวมีผลต่อค่านิยมหรือความคาดหวังของคนในสังคมต่อการดำเนินบทบาทตามสถานภาพต่าง ๆ ที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งในงานศึกษาเรื่อง วาทกรรมกับสถานภาพและบทบาทชาย - หญิง ศึกษาผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน นี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของวรรณกรรมอีสานที่มีต่อการดำเนินไปซึ่งสถานภาพและบทบาททางเพศระหว่าง    ชาย-หญิง และวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานภาพและบทบาทของชาย-หญิง ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ในฐานะของการเป็นวาทกรรมในรูปแบบของอำนาจที่ผ่านการขัดเกลามาเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในสังคม ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผ่านวรรณกรรมของท้องถิ่นอีสาน อาทิเช่น อินทิยานสอนลูก ผญา ฮีต คอง กะลำ เหล่านี้เป็นต้น

                 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศึกษาชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงสถานภาพและบทบาทของชาย-หญิง ในมิติต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมอีสาน ที่ซึ่งมีส่วนในกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม ในฐานะของการเป็นภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมที่เป็นตัวส่งอิทธิพลอย่างสำคัญต่อการดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ถูกวางไว้ได้ และทำให้สามารถรับรู้แนวคิด/ค่านิยมที่ส่งผลต่อบรรทัดฐานต่าง ๆ นั้นได้พอสมควร 

 

                                                                          

                                                                              วีรพงษ์ วรวัตร           

 

 

edit @ 23 Mar 2008 08:43:37 by มุ้ย

Comment

Comment:

Tweet

question

#6 By นิว (182.232.229.103) on 2010-11-11 18:47

comment6, Viagra, adult free dating, us cialis online, free online dating, viagra, Cigarettes, cialis, acomplia, free adult dating, free nude dating sites, adipex, Cialis, thc diet pill rimonabant, Dating Services, next day phentermine, levitra.com, gay chatting dating,

#5 By Viagra (72.254.128.201) on 2010-10-19 13:08

comment6, Viagra, adult free dating, us cialis online, free online dating, viagra, Cigarettes, cialis, acomplia, free adult dating, free nude dating sites, adipex, Cialis, thc diet pill rimonabant, Dating Services, next day phentermine, levitra.com, gay chatting dating,

#4 By Viagra (212.121.219.1) on 2010-10-19 13:05

comment5, adipex, lasix without prescription, Klonopin, Lexapro, Accutane, clonazepam vs valium, order cialis, lipitor muscle aches, Viagra, buy propecia, valtrex joint pain side, Ambien, reductil.com, phentermine generic, viagra, clomid success story,

#3 By lipitor (62.194.166.204) on 2010-10-09 04:04

ตอนแรกกะว่าเสาร์นี้จะไปอนุโมทนาที่วัด
ปรากฎว่า...วันศุกร์ยิ้มทะเล้นมาให้เห็น
อืม... ยงดื้อได้เหมือนเดิม
เอาเป็นว่า...เทอมนี้ครูจะลองหาวิธีการใหม่ละกันนะ

#2 By ครูเมย์ (125.26.165.115) on 2008-05-18 15:00

มุ้ย... ตกลงแจ็คแล็กบวชเรียนจริงรึเปล่า
เห็นเพื่อนมาบอกน่ะ

#1 By happilyMay on 2008-05-14 10:29